Možnosti zapojení do občanské společnosti v ČR

Praktická doporučení pro občanskou participaci migrantů v ČR.

Na základě workshopu o občanské participace jsme vytvořili stručná doporučení k zapojování do občanské společnosti v ČR. Z doporučení se můžete dozvědět více o formách občanské participace, právních omezeních participace pro migranty ze zemí mimo EU nebo o tom, jak založit spolek a najit finance na jeho činnost.

Praktická doporučení pro občanskou participaci migrantů v ČR

Civic participation of foreigners in the Czech Republic (practical recommendations)

Dokument vznikl v rámci projektu „Migranti pomáhají migrantům“, který je financován Ministerstvem vnitra České republiky v rámci programu „Integrace cizinců 2016“

Logo_CMYK

Co je občanská společnost?

Občanská společnost je teoretický koncept, který chápeme jako prostor mezi státem, trhem a soukromým životem, který je určen pro sdružování a jednání lidí. Občanská společnost se skládá  z organizací občanské společností (často také nazývaných nestátní neziskové organizace nebo NNO), které představují její organizovanou část a méně formálních forem/projevů sdružování, například, sociálních hnutí, veřejných shromáždění, občanských iniciativ, apod.
Podstatou občanské společnosti je dobrovolné sdružování lidí pro sledování různých cílů, které však jsou v mezích zákona. Neomezují práva jiných občanů a nejsou primárně zaměřené na dosažení zisků nebo na výkon formální politické moci (Skovajsa a kol., 2010). Lidé se takto můžou sdružovat pro účely dosažení sociálních a politických změn, poskytování služeb, které ve společnosti schází, pro prosazování zájmů určitých ohrožených skupin, nebo pro naplňování svých vlastních zájmů a koníčků, atd. Kromě aktivit a jednání, patří k občanské společnosti i její méně hmatatelná, však zásadní část, jako jsou hodnoty, společenské normy, apod.
 
Organizace občanské společností (např. spolky, asociace, nadace, svazy, kluby, a další) můžou vykonávat ve společnosti řadu užitečných funkcí, například advokační, inovační, poskytování služeb, budování komunity, podpora pluralismu a solidarity a další. Občanská společnost jako celek je také významnou součástí demokratického státu, nejen kvůli tomu, že nabízí občanům možnost vyjádřit svůj názor, ale také proto, že může vykonávat funkci hlídače a protivníka státní a ekonomické mocí v případě utlačování práv a svobod občanů.
 
Existuje velké množství definic a pohledů na občanskou společnost, která má poměrně dlouhou a zajímavou historii vývoje.
V sekci Zajímavé odkazy lze najít volně dostupné informace k tématu, a odkazy na různé akademické zdroje, včetně informací o občanské společnosti v ČR.
 
Literatura:
Skovajsa, M. a kol. (2010): Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál.

Interkulturní práce a občanská participace

Občanská participace pátři k ideovým východiskům interkulturní práce.

Naše chápání občanské participace:
Jedná se o zapojení obyvatel bez ohledu na pobytový status do správy věcí veřejných nezávisle na státu a ekonomické sféře (např. řešení problémů uvnitř obce). Míra občanské participace migrantů v ČR je poměrně nízká a je to dáno jak uzavřeností české společnosti, která s migranty moc nepočítá, tak přístupem mnohých migrantů, kteří zůstávají uzavřeni ve své sociokulturní skupině. Podmnožinou pak je politická participace, která je v případě cizinců značně limitovaná, neboť zde kromě občanů EU nemají volební právo.

Tento koncept má tři hlavní principy:
1.
sdílení stejných práv a povinností – stejný přístup k právům a povinnostem zajišťuje rovné podmínky pro život a nepodněcuje k segregaci či vyloučení migrantů a vzniku paralelních společností. Práva cizinců v ČR mají sukcesivní charakter. Čím déle zde cizinec žije, tím může mít více práv. Bohužel v oblasti politických práv, zejména práva volebního, je přístup vůči cizincům zejména ze třetích zemí stále restriktivní.
2. orientace na obecné blaho – budování pocitu sounáležitosti a odpovědnosti za celou společnost, dobré vztahy a důvěra, sdílení přesvědčení, že jsme primárně obyvatelé stejné společnosti než osoby s různým kulturním zázemím, jsou velmi zásadní pro mírumilovné soužití. Složitost naplnění tohoto principu ukazují staré členské země EU, kde spousta osob s migrantským původem má již občanství, tj. může plně politicky participovat a přesto dochází k segregaci a sociálnímu vyloučení migrantů. V ČR se složitost soužití projevuje zejména ve vztahu ostatních obyvatel k Romům a naopak.
3. aktivní zapojování ve veřejné sféře zejména prostřednictvím kritické reflexe právních norem a fungování veřejných institucí s cílem zajistit co nejvíce funkční a spravedlivý právní řád (pro všechny) a kulturně otevřenou společnost.

 „Participační a komunitní interkulturní práce“ je jedním z přístupů v interkulturní práce (viz Doporučení pro rozvoj interkulturní práce v ČR)
Participační a komunitní interkulturní práce se orientuje na posílení možností a zájmu migrantů o věci veřejné a na práci s komunitou lidí/společenstvím, kteří žijí společně, obývají stejný prostor (dům, čtvrť, obec) a jsou tam zastoupeny osoby migrantského původu, nebo tvoří migrantskou komunitu, která sdílí obdobné zájmy a cíle. Participační a komunitní interkulturní práce vychází z přesvědčení, že zapojení migrantů v rámci občanské společnosti a místa, kde žijí, může být zdrojem podpory pro jednotlivce a silným nástrojem pro pozitivní změny světa, ve kterém žijeme. Cílem participační a komunitní interkulturní práce je podpora harmonického soužití.
Interkulturní pracovníci mohou (ale nemusí) být členy dané komunity, tj. žít ve stejné čtvrti, mít dobré vztahy se sousedy a mít velmi dobře zmapovanou situaci lidí, kteří tam žijí. Důležité je, aby měli důvěru lidí a byli schopni spojovat lidi různých zájmů a postojů.

Seznamy organizací občanské společnosti v ČR

Nadace Neziskovky.cz – Katalog neziskovek

Evidence nestátních neziskových organizací (provozována Ministerstvem vnitra ČR) – Evidence NNO

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR – Členské organizace

Adresář NNO působících v oblasti migrace a integrace cizinců – cizinci.cz

Dobrovolnictví a nabídka organizací občanské společnosti

Databáze dobrovolnických příležitostí v České republice – http://dobrovolnik.cz/prilezitosti

INEX-SDA

Organizujeme workcampy s tématy ekologie, práce se seniory, dětmi a mládeží, renovace památek nebo komunitní rozvoj. Vzděláváme a školíme globální rozvojová témata, mezikulturní vzdělávání, aktivní občanství. Realizujeme sportovně-vzdělávací kampaně jako Fotbal pro rozvoj. Podporujeme partnery i jednotlivce při realizaci vlastních dobrovolnických projektů.
Vytváříme prostor pro propojení s dalšími dobrovolníky v našem Dobrovolnickém Klubu.

Aktuální nabídka:

Zrealizuj workcamp ve svém městě!

Zajímá tě téma online nenávisti a jak proti ní bojovat? Zúčastni se školení FIGHT AGAINST HATE SPEECH!

Nadace Forum 2000

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat. http://www.forum2000.cz/cz/o-nas/pracovni-nabidky/

TAMJDEM

OD ROKU 2013 PŮSOBÍME V OBLASTI ČESKÉHO A MEZINÁRODNÍHO DOBROVOLNICTVÍ. TAMJDEM jednoduše proto, že tam jdeme… KAM?
Za dobrodružstvím, zážitkem a zkušeností. Na víkend, na workcamp i jinam. Pokaždé do jiné neziskové organizace, s radostí a elánem…

STAŇ SE SOUČÁSTÍ TAMJDEM TÝMU! – http://www.tamjdem.cz/bavi-te-co-delame-pojd-do-toho-s-nami/

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)

Jsme lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice. Poskytujeme bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizincům žijícím na území České republiky. Pracujeme s širokou veřejností s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus. SIMI  svou koncepční prací ovlivňuje legislativu v oblasti migrace a uprchlického práva. Podáváním podnětů, publikováním odborných článků a lobováním usilujeme dlouhodobě o lepší a vstřícnější nastavení podmínek pro život cizinců na území České republiky.

SIMI otevírá své brány dobrovolníkům, praktikantům, sympatizantům … zkrátka všem, kteří se chtějí zapojit do aktivit naší organizace.

Auto*Mat

Sdružení Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporujeme veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci z evropských metropolí a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru. Dohlížíme na politiky a efektivní využití veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme město, ve kterém chceme žít.

Chcete zjistit, jak to chodí v malé, zavedené, ale stále neformální neziskovce? Rádi byste získali nové zkušenosti, zářez do životopisu, potvrzenou praxi do školy, nové přátele a zážitky nebo nám prostě chcete pomoct naplňovat naši vizi Prahy jako místa, kde se dobře žije? Budeme rádi, když se k nám přidáte – Auto*Mat je otevřenou iniciativou, k jehož podobě a činnosti můžete ve volném čase přispět i vy!

Hnutí DUHA

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Našich výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.

Naše práce se neobejde bez pomoci desítek dobrovolných spolupracovníků. Můžete k nim patřit také vy.

Centrum pro integraci cizinců

CIC se zaměřuje na poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a vzdělávacích programů cizincům, kteří jsou dlouhodobě či trvale usazeni v ČR. 

„Otevřený klub pro otevřené lidi“
Otevřený klub (dříve Klub CIC, Klub Nová půda) tvoří mezinárodní tým dobrovolníků, přátel a pracovníků CIC. Nabízejí prostor každému, kdo má chuť poznávat nové lidi, kdo se chce zapojit do diskuse o kulturních rozdílech i podobnostech, kdo si chce rozšířit obzory nebo třeba slovní zásobu.

Amnesty International

Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě. Amnesty International je dobrovolným hnutím lidí z celého světa, kterým není lhostejné porušování lidských práv a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství.

Staňte se dobrovolníkem!

ADRA

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc v zahraničí při mimořádných událostech (povodně, zemětřesení, válečné konflikty apod.). Zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách takovou podporu, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. V rámci lidskoprávních projektů podporujeme rozvoj občanské společnosti v zemích, které procházejí demokratickou transformací.

Posláním dobrovolnických center ADRA v České republice je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují. Dobrovolníci pomáhají seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Docházejí za nimi do nemocnic, domovů pro seniory, dětských domovů, ústavů sociální péče, hospiců a věnují jim svůj čas.

Zajímavé odkazy

Pozvánky na akce, školení, tipy na zajímavé weby

Migraceonline.cz – Kalendář akcí

Neziskovky.cz – Kalendář akcí

NášStát

platforma, která sdružuje více než tři desítky online nástrojů a aplikací, jež pomáhají občanům kontrolovat práci politiků a úředníků, zlepšovat své okolí a aktivně se podílet na veřejném životě.

Portál Chodci sobě

provozuje spolek Pražské matky, které dlouhodobě usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu, podporu udržitelné mobility a zvýšení zájmu a zodpovědnějšího přístupu občanů i veřejné správy v této problematice.

Participativní rozpočet

umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají na lokálních, či tematických veřejných diskusích a sousedských setkáních.  Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak.  Společné návrhy pak předkládají radnici k  posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

Ke stažení

Centrum občanského vzdělávání – Občanská angažovanost 2015 – nový výzkum.

Frič, Pavol. Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy. Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020.

Prouzová, Zuzana: Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace.

Navrátil, Jiří, Miroslav Pospíšil. 2014. Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.

Organization for Aid to Refugees. 2015. Participation and policy involvement of third country nationals in public life of 9 Central and Eastern EU member states. Prague: OPU

Přehled další literatury k tématu

Centrum pro výzkum neziskového sektoru – http://cvns.econ.muni.cz/publikace

Skovajsa, Marek a kol. 2010. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál.

Howard, Marc Morjé. 2003. The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. Cambridge University Press.

Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Romana Šloufová a Jaroslava Šťastná. 2013. Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého. Praha: Wolters Kluwer ČR

Pospíšil, Miroslav, Jiří Navrátil, Jakub Pejcal. 2015. Civil Society in the Czech Republic. In 25 Years After: Mapping civil Society in the Visegrad Countries. Stuttgart : Lucius & Lucius Verlag. Maecenata Schriften Band 11, s. 143-188.

Skalský, Martin, Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D., Mgr. Lukáš Matějka. 2016. Kdo se ptá, ten se dozví – právo na informace v praxi. ARNIKA.

 

 

 

Webová stránka vznikla v rámci projektu „Migranti pomáhají migrantům“, který je financován Ministerstvem vnitra České republiky v rámci programu „Integrace cizinců 2016“.

Logo_CMYK