Projekty v roce 2015

Název projektu: Interkulturní společnost bez bariér. Interkulturní pracovníci – nástroj ke snižování sociokulturních bariér ve veřejných institucích

Číslo projektu: 3710010

Program/poskytovatel: FNNO, NROS, Nadace Partnerství, EHP fondy / Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Realizátor: Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci, z.s. v roli spolupracujícího subjektu

Doba realizace: 1.4.2015- 31.3.2016

Kontaktní osoba: Eva Dohnalová; dohnalova@asociaceip.cz

     Cílem projektu je eliminace diskriminačních praktik vůči migrantům a prosazování systémové změny v oblasti dostupnosti veřejných institucí migrantům prostřednictvím zavádění služeb interkulturních pracovníků/kvalifikovaných migrantů do vybraných veřejných institucí v Praze. Tímto chceme napomoci odbourávat sociokulturní bariéry a diskriminační praktiky při komunikaci migrantů s veřejnými institucemi (úřady městských částí, finanční úřady, orgány sociálně-právní ochrany dětí, pedagogicko-psychologickými poradnami, nemocnicemi, školami aj.). Jedná se konkrétně o poskytování služeb tlumočení, asistence, poradenství interkulturními pracovníky pro rusky, anglicky, španělsky, vietnamsky, mongolsky, arabsky, čínsky mluvící migranty/klienty ve vytipovaných institucí. Tyto služby vedou k posílení práv migrantů a jejich zplnomocnění (empowerment) při komunikaci s českými veřejnoprávními institucemi. Napomáhají k vyvázání ze závislosti mnohých migrantů na neprofesionálních službách komerčních vykořisťovatelských zprostředkovatelských služeb. Současně si projekt klade za cíl rozvíjet etablování profese interkulturních pracovníků ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci, z.s., která interkulturní pracovníky nově zaštiťuje. Interkulturní práci v ČR vykonávají vesměs osoby s migrantským původem, rozvoj interkulturní práce tedy vede také k podpoře participace migrantů ve veřejném prostoru a posílení multikulturního prostředí v ČR. Projekt si klade za cíl také ovlivňovat majoritní společnost, měnit kulturu veřejných institucí směrem k posílení otevřenosti a kompetentnosti zaměstnanců při jednání s migranty.

Letáček o službě interkulturní práce (česko-ruská verze)

 Letáček o službě interkulturní práce (česko-anglická verze)

Letáček o službě interkulturní práce (česko-španělská verze)

Letáček o službě interkulturní práce (česko-vietnamská verze)

oga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.