Vzdělání

     Interkulturní práce je v rámci pomáhajících profesí novou specializací a vzdělávání v této oblasti se rozvíjí na úrovni projektů, specializovaných seminářů či jsou dílčí témata obsažena v oborech, jako jsou sociální práce, migrační studia, právo, psychologie, mediace aj.

Profil interkulturního pracovníka

 • Kompetence interkulturního pracovníky jsou definovány v Národní soustavě kvalifikací a Národní soustavě povolání následovně:
 • Zprostředkování účinné komunikace při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi a dalšími subjekty
 • Poskytování základního sociálního a právního poradenství v oblasti pobytu migrantů v českém a dalším jazyce
 • Orientace ve specifických potřebách cílové skupiny migranti v kontextu migrační reality ve světě a integrační politiky v ČR a EU
 • Prevence a řešení konfliktů zejména mezi migranty a majoritou, podpora přátelského soužití
 • Síťování a spolupráce s dalšími odborníky v oblasti integrace a participace migrantů ve společnosti
 • Orientace v hodnotovém kontextu interkulturní práce

Národní soustava kvalifikací: Hodnotící standart a kvalifikační standart

Specializační kurzy pro interkulturní pracovníky

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům, číslo akreditace: 2013/1349 – PKhttp://interkulturniprace.cz/wp-admin/post.php?post=25&action=edit&lang=cs

Nositel akreditace: CARITAS VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ OLOMOUC

Termín konání: realizován 2013-2014 v rámci projektu Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem, reg.číslo cz.1.04/5.1.01/77.00416

      Kurz byl na podzim roku 2013 úspěšně akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách coby kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Nositelem akreditace je Vzdělávací středisko CARITAS – Vyšší odborné školy sociální v Olomouci. Kurz měl rozsah 250 hodin, zahrnoval šest jazykových modulů: anglický, ruský, vietnamský, arabský, mongolský, čínský. Kurz byl pilotně realizován nevládní organizací InBáze, o.s. v rámci projektu v letech 2013-2014. Úspěšně jej absolvovalo 17 studentů z řad migrantů a migrantek.

     Obsah kurzu vycházel z několika zdrojů. Jsou to především:

 • zkušenosti a vnímané vzdělávací potřeby interkulturních pracovníků působících na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra a dalších interkulturních pracovníků působících v rámci NNO
 • zkušenosti a podněty potencionálních zaměstnavatelů a organizací pracujících s cílovou skupinou
 • inspirace portugalským modelem vzdělávání a zaměstnávání interkulturních pracovníků
 • inspirace španělským vzdělávacím kurzem Cei Migra, Escuela Mediacion Intercultural „Curso de especializacion en mediacion intercultural“

     Kurz obsahoval tyto klíčové vzdělávací oblasti

 1. migrace a integrace v ČR a EU
 2. sociální politika a sociální služby v ČR
 3. legislativa vztahující se k pobytu a práci migrantů v ČR
 4. interkulturní kompetence
 5. občanská společnost, role klíčových institucí, principy fungování NNO
 6. prevence a řešení konfliktů (mediace)
 7. etika výkonu interkulturní práce, etické problémy a dilemata
 8. základní metody a techniky sociální práce, poradenské dovednosti, krizová intervence
 9. komunitní tlumočení
 10. základní lexikum a nácvik tlumočení v cizím jazyce dle vlastní volby (angličtina, ruština, arabština, čínština, vietnamština, mongolština)

Veškeré vzdělávací materiály jsou dostupné v e-learningovém prostředí moodle.

 

Profesní kurz pro pracovníky v sociálních službách

Profesní kurz pro pracovníky v sociálních službách: Rozvíjení kompetencí pro sociální práci se specifickou cílovou skupinou migranti a uprchlíci se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům, číslo akreditace 2015/0130-PC/SP

Nositel akreditace: CARITAS VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ OLOMOUC

Termín konání: zatím není stanoven

     Pro rok 2015 připravuje Vzdělávací středisko CARITAS – Vyšší odborná škola sociální v Olomouci ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci, z.s. novou akreditaci rozšiřujícího vzdělávání pro kvalifikované interkulturní pracovníky/pracovníky v sociálních službách a další pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s migranty.

     Kurz bude mít rozsah 32 hodin a bude realizovaný v Praze. Podmínkou realozace je dostatečný počet zájemců.

Co je cílem kurzu:

     Cílem kurzu je poskytnout účastníkům příležitost k prohloubení klíčových kompetencí pro přímou práci se specifickou cílovou skupinou migranti a uprchlíci. V roce 2015 bude profese interkulturní pracovník zapsána do Národní soustavy kvalifikací. Tento kurz může zájemce na kvalifikační zkoušku připravit.

Pro koho je kurz určen:

     Pro pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s migranty a ovládají jeden z jazyků – angličtina, ruština, vietnamština na úrovni B2.

Co se v kurzu naučíte:        

Cílem je prohloubit tyto kompetence:                                                                  

 1. Prohloubení zprostředkování účinné komunikace při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi a dalšími subjekty. 2. Prohloubení poskytování základního sociálního a právního poradenství v oblasti pobytu migrantů v českém a dalším jazyce.
 2. Orientace ve specifických potřebách cílové skupiny migranti v kontextu migrační reality ve světě a integrační politiky v ČR a EU.
 3. Prevence a řešení konfliktů zejména mezi migranty a majoritou, podpora přátelského soužití.
 4. Síťování a spolupráce s dalšími odborníky v oblasti integrace a participace migrantů ve společnosti.
 5. Orientace v hodnotovém kontextu interkulturní práce.

Jaká je metoda výuky:

     Kurz bude vyučován metodou kazuistik a modelových situací. Pozornost bude věnována poradenství, interkulturním komunikačním dovednostem včetně poskytování komunitního tlumočení. Je možné si zvolit jeden ze tří nabízených jazyků – angličtina, vietnamština, ruština. Účastníci budou aktivně procvičovat poskytování interkulturní práci v praxi.

Kdo jsou lektoři:

 Zkušení odborníci z praxe, z nichž většina vyučovala již v pilotním kurzu pro interkulturní pracovníky v roce 2014.

 Podrobné curriculum kurzu „Rozvíjení kompetencí pro sociální práci se specifickou cílovou skupinou migranti a uprchlíci se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům“

  Pro více informací o kurzu kontaktujte Evu Dohnalovou – dohnalova@asociaceip.cz , 736 632 002.

  

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, číslo akreditace 2015/0264-PK

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách  se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům, číslo akreditace 2015/0264-PK

Nositel akreditace: CARITAS VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ OLOMOUC

Termín: není zatím stanoven

     Záměrem kurzu je připravit kompetentní interkulturní pracovníky a pracovnice, kteří budou schopni vykonávat odpovědně a profesionálně svou roli v rámci nejrůznějších státních i nestátních institucí působících v České republice.

     Pro rok 2015 připravujeme novou akreditaci kurzu pro interkulturní pracovníky, nositelem akreditace bude Vzdělávací středisko CARITAS – Vyšší odborná škola sociální v Olomouci, které je renomovanou vzdělávací institucí na poli pomáhajících profesí v České republice.

     Kurz bude mít rozsah 180 hodin (160 hodin výuky plus 20 hodin praxe) a bude realizovaný v Praze. 

Profil absolventa

 • Absolvent kurzu je připraven na poskytování interkulturní asistence migrantům a migrantkám, a to v oblastech základního poradenství a pomoci při jednání s úřady a dalšími relevantními institucemi na území ČR
 • Absolvent kurzu se orientuje v příslušné legislativě zahrnující oblast sociálních služeb, sociální politiky, pobytové problematiky a integrace.
 • Absolvent kurzu je vybaven kompetencemi pro kontaktní práci s klienty, ovládá základy metod a technik sociální práce a krizové intervence, rozumí a umí v praxi využít efektivní poradenské dovednosti. Orientuje se v právech a povinnostech svých i klienta.
 • Absolvent kurzu je kulturně senzitivní, vnímá a reflektuje původ a vliv kulturních odlišností na komunikaci i na schopnost klienta se integrovat do české společnosti.
 • Absolvent kurzu rozumí principům fungování občanské společnosti a relevantních úřadů a institucí v ČR.
 • Absolvent kurzu ovládá český jazyk a cizí jazyk dle vlastní volby na úrovni B2, ovládá základy komunitního tlumočení a uplatňuje v praxi jeho etické zásady.

Obsah kurzu

Obsah kurzu vychází z několika zdrojů. Jsou to především:

 • zkušenosti a vnímané vzdělávací potřeby interkulturních pracovníků působících v rámci NNO
 • evaluace pilotního kurzu pro interkulturní pracovníky, který byl realizován v letech 2013-2014
 • zkušenosti a podněty potencionálních zaměstnavatelů a organizací pracujících s cílovou skupinou
 • inspirace portugalským modelem vzdělávání a zaměstnávání interkulturních pracovníků zejména v rámci partnerské organizace ACIDI, I.P. – Vysokého komisariátu pro migraci a interkulturní dialog
 • inspirace španělským vzdělávacím kurzem Cei Migra, Escuela Mediacion Intercultural „Curso de especializacion en mediacion intercultural“

    Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům

     Pro více informací o kurzu kontaktujte Evu Dohnalovou – dohnalova@asociaceip.cz , 736 632 002.

   

Navazující nabídka vzdělávání

     Zde informujeme o vzdělávacích programech, které se vztahují k výkonu interkulturní práce a mohou podpořit profesní růst interkulturních pracovníků.

     Vzdělávání na poli mediace podle zákona č. 202/2012 Sb.

     Vzdělávání v oblasti mediace nabízí v ČR celá řada institucí, zde jmenujeme některé z nich:

Asociace mediátorů ČR

     Člen sítě Světového fóra mediátorů je nevládní organizace, která sdružuje profesionální mediátory podporující myšlenku mimosoudního způsobu řešení konfliktů a rozvoje mediačních služeb. Byla založena skupinou mediátorů, facilitátorů a trenérů v r. 2000.

Conflict management international

     CMI je mezinárodní společnost, která poskytuje vzdělávání a profesionální služby v oblasti řízení konfliktu, vyjednávání a mediace. Byla založena v roce 2001 a v současnosti provozuje dvě hlavní kanceláře v Německu a České republice.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

     PF UP v Olomouci nabízí periodicky se opakující kurzy v oblasti mediace zaměřené jak na přípravu na mediátorské zkoušky, tak na rozvoj kompetencí již etablovaných mediátorů. Hlavní metodičkou a lektorkou je Lenka Holá, Ph.D., vysokoškolská učitelka a mediátorka, supervizorka týmů mediátorů, autorka knih o mediaci. 

 Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.

     ESI je mezinárodní centrum duchovní obrody založené na evropské tradici, které poskytováním služeb v oblasti mimosoudního řešení sporů naplňuje, posiluje a šíří myšlenky vzájemného porozumění a prosazuje v mezilidských vztazích a ve společnosti ochotu a smír, konstruktivní řešení a dohody respektující zájmy a potřeby zúčastněných stran.

Vzdělávání v oblasti komunitního tlumočení

Vzdělávání v oblasti komunitního tlumočení se věnuje zejména:

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav translatologie

META Sdružení pro příležitosti mladých migrantů