Vznik a vývoj

     Vznik Asociace pro interkulturní práci  je spjat s myšlenkou rozvíjet a profesionalizovat výkon interkulturní práce v České republice. Organizace byla založena v roce 2014 týmem lidí, který byl zapojen do projektu Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem cz.1.04/5.1.01/77.00416 v letech 2012–2014 v nevládní organizaci InBáze, o.s.

     Tento projekt byl založen na sdílení společné potřeby nevládních organizací pracujících v oblasti integrace migrantů v ČR, Odboru azylové a migrační politiky MV ČR a MPSV, prodiskutovat a sjednotit praxi jednotlivých nevládních organizací při zaměstnávání migrantů v roli tlumočníků, asistentů, mediátorů a systémově ukotvit a profesionalizovat výkon interkulturní práce. Záměrem byla také snaha podpořit migranty v aktivní a odpovědné roli aktérů integrační politiky České republiky.

     V rámci projektu byla analyzována dobrá praxe zapojování migrantů v roli pomáhajících profesionálů v zahraničí a ČR.  Vytvořila se tematická síť o 19 členech, která se scházela cca 4x ročně a diskutovala nad kompetencemi, činnostmi a pracovním uplatněním interkulturních pracovníků a zkušenostmi a potřebami z praxe v celé ČR po dva roky. Tematickou síť tvořil zahraniční partner projektu Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog z Portugalska, za státní správu se účastnil Odbor azylové a migrační politiky MV ČR, Odbor sociálních služeb MPSV, Ředitelství služby cizinecké policie ČR a Odbor center na podporu integrace cizinců Správy uprchlických zařízení MV ČR. Za samosprávu se zapojilo Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců se sídlem v Brně, za mezivládní organizace Mezinárodní organizace pro migraci a za nevládní organizace Asociace mediátorů České republiky, Diecézní katolická charita Hradec Králové, Charita Česká republika, InBáze, o.s., Integrační centrum Praha, o.p.s., Klub Hanoi, MOST PRO, o.p.s., META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro integraci, Sdružení pro integraci a migraci, Sdružení občanů zabývajících se emigranty.

     V LETECH 2013 – 2014 byl realizován pilotní kurz pro interkulturní pracovníky s názvem Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na asistenci a poradenství migrantům. Nositelkou akreditace byla CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Kurz měl 250 hodin, z toho 40 hodin tvořila praxe a byl určen pro 6 jazykových specializací –  pro ruštinu, angličtinu, čínštinu, mongolštinu, arabštinu a vietnamštinu. Kurzu se účastnilo 29 studentů migrantů a migrantek z Číny, Vietnamu, Mongolska, Súdánu, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Mexika, Alžírska, Palestiny, Sýrie, Egyptu, Libanonu, Čečenska, Rumunska a Moldavska a 17 z nich úspěšně kurz absolvovalo. Tito studenti získali kvalifikaci pracovník v sociálních službách.

     Na podzim 2014 byly také vydány slovníky interkulturní práce pro ruštinu, angličtinu, čínštinu, mongolštinu, arabštinu a vietnamštinu, španělštinu a publikace Formování profese interkulturní pracovník(ce). Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR.

     V rámci úsilí o etablování a systémové ukotvení profese interkulturní pracovník se podařilo vyjednat s MPSV zapsání profese do Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání, což s sebou nese jasné popsání kompetencí profese a možnost složit kvalifikační zkoušky pro získání osvědčení pro výkon profese.

     Tyto systémové výstupy vedly realizační tým k rozhodnutí založit nevládní organizaci, která bude obdobou profesní komory a bude zaštiťovat interkulturní pracovníky a podporovat rozvoj interkulturní práce v ČR. Zakladatelkami spolku se staly první interkulturní pracovnice v ČR a metodička projektu.