Etický kodex


Etika výkonu interkulturní práce má zásadní význam pro uznání legitimity profese. Interkulturní pracovník stojí jako most mezi dvěma kulturními systémy, které mnohdy mají odlišné hodnoty a zásady, a je nutné, aby interkulturní pracovník byl vždy vůči oběma systémům transparentní a zachovával zásady profesionálního jednání.


Etické hodnoty a zásady byly definovány interkulturními pracovníky na základě jejich osobní a profesní zkušenosti. Jsou závazné pro všechny interkulturní pracovníky, kteří jsou členové nebo spolupracovníci Asociace pro interkulturní práci.
 

Etické hodnoty interkulturní práce

 • Lidská důstojnost (interkulturní pracovník přistupuje s úctou a porozuměním ke každému člověku bez ohledu na jeho situaci)
 • Tolerance (interkulturní pracovník toleruje odlišné názory, víry, chování, je schopen též odolávat škodlivým důsledkům předsudečného jednání a dogmatičnosti)
 • Solidarita (interkulturní pracovník podporuje společenskou soudržnost mezi majoritou a migranty)
 • Respekt (interkulturní pracovník uznává odlišnost a jedinečnost osobních, skupinových, spirituálních a náboženských hodnot každého člověka, pokud ty nejsou v rozporu se základními lidskými právy)
 • Spravedlnost a rovnost (interkulturní pracovník se snaží o zajištění důstojných životních podmínek pro všechny)
 • Společenská soudržnosti a důvěra (interkulturní pracovník si klade za cíl stavět a uchovávat mosty mezi kulturně odlišnými aktéry a vytvářet a udržovat podmínky pro porozumění, důvěru mezi majoritou a migranty, mezi institucemi a jednotlivci)
 • Participace/spoluúčast a angažovanost (interkulturní pracovník má posilovat aktivitu lidí a motivovat je k odpovědné občanské angažovanosti)
 • Naděje (interkulturní pracovník má víru v porozumění a mírumilovné soužití lidí různých kultur, dokáže pozitivně motivovat své klienty a okolí).

Zásady interkulturní práce

 • Individuální přístup orientovaný na řešení problémů (interkulturní pracovník přistupuji ke každému klientovi individuálně, negeneralizuje situaci klienta, komunity dle etnické příslušnosti, typu problému apod.)
 • Kulturní způsobilost a flexibilita (interkulturní pracovník vnímá a respektuje osobní a kulturní odlišnosti)
 • Důvěryhodnost (interkulturní pracovník garantuje kvalitu svých služeb a naprostou důvěrnost vůči sdělením klienta)
 • Odpovědnost, spolehlivost (interkulturní pracovník řeší situaci klienta odpovědně a spolehlivě)
 • Zplnomocňování a podpora samostatnosti (interkulturní pracovník podporuje klienta v jeho seberozvoji, nečiní klienta neschopným, nepřebírá odpovědnost za jeho život a nevnucuje svá řešení)
 • Stabilita (interkulturní pracovní je trpělivý, když se věci nedaří, je odolný vůči útokům, agresi)
 • Odbornost a zvídavost (interkulturní pracovník se neustále dále vzdělává, řádně plní svoje povinnosti a etický kodex své profese, je schopen sebereflexe)
 • Partnerský přístup a týmovost (interkulturní pracovník uznává, že klient je expert na řešení své situaci, nepovyšuje se, sdílí zkušenosti z různých perspektiv)
 • Nestrannost a neutralita (interkulturní pracovník dává prostor ke komunikaci všem zúčastněným stranám rovnocenně, nestraní ani jedné straně)
 • Vlídnost a lidskost (interkulturní pracovník je empatický, je ochoten naslouchat, projevuje pochopení pro klienta)